ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Τα δίδακτρα ορίζονται στις 3.150 Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση (1.100 €) καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου (1.050 €) και η τρίτη (1.000 €) καταβάλλεται στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την αποδοχή της αιτήσεώς τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσεώς τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Τα δίδακτρα δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του προγράμματος όπως: αμοιβές εξωτερικών διδασκόντων, γραμματειακή και άλλη υποστήριξη, αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, οργανώσεις συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφήμισης, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν, μετακινήσεις, χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές/τριες υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.. Επίσης, μπορεί να καλύπτονται έξοδα συμμετοχής με ανακοίνωση σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια μελών ΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση γίνεται σε συνεργασία με μεταπτυχιακό φοιτητή και απορρέει από την έρευνα της διπλωματικής του εργασίας.

Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή οικονομικών του Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και την εποπτεία έχει η Δ. Ε. μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος ή της ΑΣΠΑΙΤΕ.