ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τον φοιτητή σε συνεργασία τους διδάσκοντες του προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται από τον κανονισμό σπουδών.ου προγράμματος. Το θέμα της εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή του προγράμματος.

2. Ο φοιτητής συντάσσει σύντομο υπόμνημα με το σχέδιο της μεταπτυχιακής εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
α. έναν αρχικό τίτλο της μελέτης
β. μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
γ. τους βασικούς άξονες του θέματος
δ. αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας
ε. σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

3. Το σχετικό υπόμνημα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να κατατεθεί στην Σ.Ε. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π., μπορεί να ορίζονται επιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Σύμφωνα με το Ν.3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4, για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή εξωτερικοί συνεργάτες. 

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρουσιάζουν την πορεία εκπόνησης της εργασίας τους σε ανοιχτές συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

5. Η μεταπτυχιακή εργασία κατατίθεται στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που έχει ορισθεί. Η επιτροπή συντάσσει σύντομη έκθεση αξιολόγησης της εργασίας και την καταθέτει στη Γραμματεία του Προγράμματος. Μετά από την έγκρισή της εργασίας και εφόσον ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, ο διευθυντής του Π.Μ.Σ ορίζει την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης της εργασίας ενώπιον ακροατηρίου.
Στην τελική αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας από τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, λαμβάνεται υπόψη και η δημόσια παρουσίαση της εργασίας.

Ο οδηγός εκπόνησης για τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες βρίσκεται εδώ.

6. Αν η συμβουλευτική επιτροπή θεωρήσει τη μεταπτυχιακή εργασία ως μη ικανοποιητική μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή να βελτιώσει ορισμένα τμήματα ή να αναμορφώσει ριζικά την εργασία σύμφωνα με τις υποδείξεις της και να την υποβάλει εκ νέου μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο ή να απορρίψει την εργασία, αν αυτή βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση (5), οπότε πρέπει να αρχίσει εκ νέου η όλη διαδικασία επιλογής θέματος και σύνταξης της νέας μεταπτυχιακής εργασίας.

7. Αν ο φοιτητής δεν περατώσει τη μεταπτυχιακή εργασία στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου, πρέπει να ζητήσει παράταση του χρόνου παράδοσης της εργασίας. Ο χρόνος παράτασης της εργασίας σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβεί το εξάμηνο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ασθένειας, αλλαγής μαθημάτων, οργανωτικές αλλαγές προγράμματος, κ.λπ.) μπορεί να δοθεί συμπληρωματικά ένα εξάμηνο επιπλέον.