ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Κατά το τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, η οποία πιστώνεται με 30 διδακτικές μονάδες.  Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να κατατίθεται και  εκτενής περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. 

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πατώντας εδώ