ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο αριθμός εισακτέων  κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον  αυτών  περιλαμβάνονται και  εισακτέοι  που γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

1) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» είναι η κατοχή πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής):
    α) που επιτρέπει  τη διδασκαλία στην προσχολική αγωγή, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
    β) καθηγητικών σχολών και τμημάτων
    γ) παιδαγωγικών, ψυχολογικών σχολών  και τμημάτων
    δ) κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων
   ε) οποιασδήποτε κατεύθυνσης τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλου ΑΕΙ ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής αφού προσκομίσουν την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

2) Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Επίσης, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του τμήματος και έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων πτυχιούχων άλλων επιστημών με τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία ή δραστηριότητα επιπλέον του αριθμού των εισαγομένων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων ομοταγών ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
    α) εφόσον το πτυχίο τους επιτρέπει  τη διδασκαλία στην προσχολική αγωγή, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
    β) πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών και τμημάτων
    γ) παιδαγωγικών, ψυχολογικών σχολών  και τμημάτων
    δ) κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων
   ε) οποιασδήποτε κατεύθυνσης τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλου ΑΕΙ ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής αφού προσκομίσουν την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, της κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων που προβλέπεται, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
α. πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι σχετικό με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος
β. αλλοδαποί και Έλληνες της διασποράς με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου 2083/92, άρθρο 12 (απαιτείται η κατοχή της Ελληνικής γλώσσας)
γ. επιστήμονες στελέχη φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ που υποστηρίζουν υπηρεσίες συναφείς με την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγομένων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του Ι.Κ.Υ., αλλοδαπών ή Ελλήνων της διασποράς, στελεχών φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Κανονισμού Σπουδών για την εισαγωγή και εξέταση των υποψηφίων φοιτητών. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές και τα στελέχη εκπαιδευτικών φορέων, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Τέτοια προσόντα είναι:
•    η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
•    η προϋπηρεσία σε δομές ΣυΕΠ
•    το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό με το αντικείμενο του ΜΠΣ
•    η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου
•    η κατοχή πτυχίου ξένων γλωσσών
•    η κατοχή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Προπτυχιακών Προγραμμάτων, Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π., ΓΕ.ΤΕ)

Ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων των προσόντων των υποψηφίων περιγράφεται παρακάτω.

Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής

 

Προσόντα

Μέγιστος Δυνατός Αριθμός Μορίων

1

Βαθμός βασικού πτυχίου

10

2

Δεύτερο πτυχίο

5

3

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με το Π.Μ.Σ. ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (10) – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα μη συναφές (5)

10

4

Διδακτορικό Δίπλωμα

20

5

Γνώση Ξένων Γλωσσών (μέχρι 2):

Καλή γνώση (Lower και αντίστοιχα): 3

Πολύ καλή γνώση (Advanced και αντίστοιχα): 4

Άριστη γνώση (Proficiency και αντίστοιχα):5

 

10

 

 

6

Προϋπηρεσία σε δομές ΣυΕΠ

α) 1 έως 2 χρόνια: (4)

β) 3 έως 7 χρόνια: (6)

γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

8

7

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές): 1 μονάδα ανά δημοσίευση (μέχρι 5 μόρια)

5

8

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ*

2

9

Συνέντευξη

 

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

*για την πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ ισχύουν τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ