ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

 

Έχοντας υπόψη

1.Το Ν. 3027/28-6-2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α ́) που αφορά << Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμών και άλλες διατάξεις>> και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ
2.Την αριθμ.  αρ.  206409/Ζ1/2014  (ΦΕΚ  820/τ.ΥΟΔΔ/22-12-2014)  και  την  αρ. 212159/Ζ1/2014  (ΦΕΚ  842/τ.ΥΟΔΔ/30-12-2014)    Υπουργική  Απόφαση  που αφορά τη συγκρότηση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3.Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  101/2013  (ΦΕΚ  135τ.Α’/05-6-2013)«Κατάργηση, συγχώνευση,  μετονομασία  Τμημάτων  και  Ίδρυση  Σχολής στην  Ανώτατη  Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
4.Το  Ν.4186/2013  ΦΕΚ  193τ.Α’/17-9-2013  «Αναδιάρθρωση της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθ. 29 που αφορά «Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
5.Το νόμο 3685/2008 «θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές».
6.Την Πράξη αριθμ. 06/05-02-2015 της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την οποία ορίζεται Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  ‘Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός’ η Καθηγήτρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κ. Ουρανία Καλούρη
7.Την Πράξη 13/30-4-2015 του Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος με την οποία εγκρίθηκε το ΜΠΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
8. Την Πράξη 18/2-6-2015 (θέμα 3.2) της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το ΜΠΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
9.Τον κανονισμό λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2014.
10.Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο Συμβούλιο του Τμήματος όπως υποβλήθηκε στο Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Τμήματος από την Δ/ντρια του Μεταπτυχιακού, καθηγήτρια Καλούρη Ουρανία

Το Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Τμήματος ομόφωνα αποδέχεται τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»

Για να δείτε ολόκληρο τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ

Τροποποίηση άρθρου 13 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την Πράξη 26/8-6- 2016 θέμα 1.5 της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για να δείτε την τροποποίηση, πατήστε εδώ

Ένταξη επεξηγηματικού πίνακα διδακτικών ωρών των Μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών στο άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτλο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ» σύμφωνα με την Πράξη 3/2-2-2017 θέμα 3.9  της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για να δείτε τον πίνακα, πατήστε εδώ