ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης.  Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς  κατά  το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο  σε έξι μαθήματα (τρία μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών) τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική ερευνητική εργασία, η οποία είναι επίσης υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Επίσης, υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν και μονοήμερες ή διήμερες σεμιναριακές εκδηλώσεις καθώς και πρακτικές ασκήσεις που μπορεί να αποτελούν συνοδευτικό μέρος του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο την κάλυψη επίκαιρων θεμάτων ή την εμβάθυνση επιστημονικών ενοτήτων και είναι δυνατόν να υποσημειώνονται στο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών σπουδών.

Για  την  απόκτηση  Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές  μονάδες (ECTS). Η γλώσσα  διδασκαλίας είναι  η ελληνική.

Κάθε μάθημα μπορεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων.

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων

Α/Α

Μάθημα

Α εξάμηνο

Β εξάμηνο

Πιστωτικές μονάδες

1

Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

3 ώρες

 

10

2

Διαβίου συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή. Διαχείριση εκπαιδευτικών, συμπεριφορικών, συναισθηματικών κ.ά. δυσκολιών   στο χώρο του σχολείου, της εργασίας και της οικογένειας.

3 ώρες

 

10

3

Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυχομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3 ώρες

 

10

4

Οργανωτική Ψυχολογία-Επαγγελματική Αξιολόγηση-Λήψη απόφασης.

 

3 ώρες

10

5

Βιωματικό Εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

3 ώρες

10

6

Συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αντιρατσιστική και διαπολιτισμική συμβουλευτική.

 

3 ώρες

10

10

Διπλωματική εργασία.

 

 

30

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ - ΦΕ - ΠΜ

9 ώρες

9 ώρες

90

Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 τουλάχιστον συνολικά ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος.