Βιωματικό Εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): 10

Τίτλος Ενότητας

Βιωματικό Εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

1. Περιγραφή της ενότητας-Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσματα

Τα βιωματικά εργαστήρια ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού μέσω της ολικής κινητοποίησης του συναισθήματος, του σώματος και του νου, έχοντας απέναντι τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες και που διακατέχονται από την ίδια λαχτάρα και επιθυμία για βελτιωση. Σε αυτή την ενότητα επιδιώκεται μεσα από την εργασία σε ομάδες, καθώς και μεσω ομαδικής διαδικασίας συζήτησης με βιωματικό χαρακτήρα (παιχνίδι ρόλων, σωματική έκφραση κ.τ.λ.) αφενός η προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών με στόχο την προσωπική αλλαγή τους και αφετέρου η εξοικείωσή τους με την εργασία σε ομάδες, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν και οι ίδιοι τη διαδικασία. Μέσα από μια οργανωμένη ομαδική διαδικασία, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν προσωπικά τους βιώματα, προβλήματα, σχέσεις, να αναζητήσουν και να δοκιμάσουν λύσεις και να μπορούν στο μέλλον να τα εφαρμόσουν. Το άτομο έτσι παίρνει την υποστήριξη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στην καθημερινότητα του. Ο σκοπός του εργαστηρίου έγκειται στην καλύτερη γνώση του εαυτού των εκπαιδευομένων μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση και την κατάρτισή τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης.  Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά διαπροσωπικές συγκρούσεις, αποκτήσουν τρόπους προσωπική εμβάθυνσης,  αποκτήσουν καλύτερη γνώση του εαυτού τους, βοηθήσουν τα άλλα μέλη στη μείωση αυτο-καταστροφικών μορφών συμπεριφοράς, εξασκηθούν σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης σε ομαδικό επίδεδο, γνωρίζουν τον τρόπο και το σχεδιασμό διεξαγωγής συμβουλευτικής στην ομάδα, να συνδυάζουν Συμβουλευτική/Προσανατολισμό και Νέες Τεχνολογίες. καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτοδιερεύνησης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης, ασκηθούν στην ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση καλλιεργώντας δεξιότητες συμβουλευτικής μέσα στην ομάδα, εντοπίσουν «τυφλά σημεία» του εαυτού τους, λαθεμένες πεποιθήσεις και γνωστικά σφάλματα, διερευνήσουν βασικά θετικά και αρνητικά συναισθήματα και να ασκηθούν στη διαχείριση συγκρούσεων, κινητοποιηθούν στην αναζήτηση προσωπικών περιορισμών ή θεμάτων κατά την εργασία τους ως σύμβουλοι.

2. Περίγραμμα ενότητας

Η έννοια της ομάδας και της λειτουργίας της. Στάδια ανάπτυξης της ομάδας. Η έννοια του εαυτού. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και δυναμικής της ομάδας. Μη λεκτική επικοινωνία.  Σχεδιασμός συνεδριών ομαδικής παρέμβασης. Συμβουλευτική σχέση. Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση. Μηχανισμοί άμυνας στην ομάδα. Αντίσταση στην αλλαγή. Εφαρμογή τεχνικών συμβουλευτικής παρέμβασης στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση: Ενεργητική ακρόαση, παράφραση, αναπλαισίωση, αντανάκλαση συναισθήματος. Εναλλαγή και παιχνίδια ρόλων. Ασκήσεις ανάδυσης των επιθυμιών. Προσωπική ανάπτυξη: έννοια και αναγκαιότητα, Προσωπικά κίνητρα εκπαίδευσης στη συμβουλευτική, Η συμβουλευτική σχέση, Η ενσυναίσθηση στην πράξη, Διαπροσωπική αλληλεπίδραση, Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, Η αξιοποίηση της τέχνης στη Συμβουλευτική παρέμβαση, Αφηγηματική Συμβουλευτική, Δημιουργική γραφή, Αξίες-Στάσεις & στερεότυπα, αντίδραση απέναντι στο «διαφορετικό», Τηλεδιάσκεψη, εξ-αποστάσεως συνεδρια, Νέες Τεχνολογίες  μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Συμβουλευτική/Προσανατολισμός, Διαδικτυακή Συμβουλευτική.