Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): 10

Τίτλος Ενότητας:

Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

1. Περιγραφή της ενότητας-Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής αγωγής και τις αντίστοιχες μεθόδους συμβουλευτικής παρέμβασης που έχουν αναπτυχθεί με την εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου. Θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη άλλων γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις αρχές, τις θεωρίες και την πρακτική της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Αγωγής στην εκπαίδευση και την εργασία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: να περιγράφουν την έννοια και τη διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης, να παρουσιάζουν τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, να αναζητούν στοιχεία του παρόντος κοινωνικοοικονομικού πλαισίου στις θεωρίες και να στοχάζονται κριτικά γύρω από αυτές, να αντλούν από τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης το θεωρητικό υπόβαθρο  για την εφαρμογή των λειτουργιών του θεσμού Συ.ΕΠ., να παρουσιάζουν τις βασικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων στη συμβουλευτική διαδικασία, να αναπτύξουν θετική στάση ως προς τον υποστηρικτικό ρόλο του συμβούλου στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα επαγγελματικής αγωγής και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, να είναι σε θέση να συνδυάζουν τις λειτουργίες της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τις Νέες Τεχνολογίες.

2. Περίγραμμα ενότητας

Η Συμβουλευτική σχέση και η συμβουλευτική διαδικασία. Θεωρίες και μέθοδοι συμβουλευτικής &συμβουλευτικής ψυχολογίας: Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud), Νεο- Ψυχαναλυτικές θεωρίες (Erikson, Adler), Λογικο-θυμική θεωρία (Ellis), Συνδιαλεκτική θεωρία (Burns), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (Wolpe, Dollard & Miller), Προσωποκεντρική θεωρία (Rogers), Υπαρξιακές θεωρίες (May, Frankl) και Μορφολογική θεωρία (Perls), δίνοντας έμφαση στη διαδικασία, θεωρητική και πρακτική, της ψυχολογικής συνέντευξης. Μεθοδολογία εφαρμογής συμβουλευτικών δεξιοτήτων στο άτομο και την ομάδα. Η συμβουλευτική στο χώρο του σχολείου. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο Σύμβουλος ως Μέντορας. Ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Δεξιότητες σταδιοδρομίας. Οι κύριες λειτουργίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Αυτογνωσία. Ο ρόλος του φύλου. Λήψη απόφασης. Η πληροφόρηση ως λειτουργία της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας -χρήση των ΤΠΕ). Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Μεθοδολογία της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Διάχυση λειτουργιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού.  Πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επανασχεδιασμός σταδιοδρομίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης γυναικών, κοινωνικά ευάλωτων ομάδων κ.ά. Μελέτες περιπτώσεων. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης πολιτισμικά προσανατολισμένα. Μοντέλα Λήψης αποφάσεων. Στρατηγικές και Πρότυπα συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων. Συγκλίσεις και αποκλίσεις των μοντέλων. Εφαρμογές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Επανένταξη στην αγορά εργασίας.