ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ANTIKEIMENO - ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου  επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη θεωρία και την πράξη εφαρμογής του θεσμού Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ), στη δημιουργία πρωτοποριακών μοντέλων εφαρμογής του θεσμού σε χώρους εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και στην εφαρμογή τους στον γενικό πληθυσμό και  σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.  Περαιτέρω, επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και στην ανάπτυξη καινοτόμων γνώσεων και νέων δεξιοτήτων.

Το ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στοχεύει:

α) Στην  επαρκή  θεωρητική και  πρακτική  κατάρτιση σχετικά με τις  τρέχουσες εξελίξεις και  τη σύγχρονη έρευνα  στο χώρο της Συμβουλευτικής, της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
β) Στην ειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους σε όλους τους σχετικούς τομείς και τα αντικείμενα παροχής συμβουλευτικής της εργασίας, της παιδαγωγικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
γ) Στην παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις προαπαιτούμενες γνωστικές περιοχές, προκειμένου για τη διερεύνηση και την ανατροφοδότηση των σύγχρονων θεμάτων της επιστήμης της Συμβουλευτικής  και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
δ) Στην ειδίκευση λειτουργών της εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Αγωγής, Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
ε) Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της έρευνας στο πεδίο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
στ) Στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών  και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε  να ανταποκρίνονται στις  προκλήσεις  ενός  μεταβαλλόμενου κοινωνικού, πολιτικού, επαγγελματικού  και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
ζ) Στην ανάπτυξη σχετικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  και στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και συναφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.