ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης με απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών τα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τα πρώτα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδάσκονται τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης ανά εξάμηνο. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο είναι 9. Στο τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα προγραμματίζονται από τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος και παράλληλα να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία, η οποία πιστώνεται με 30 διδακτικές μονάδες.

Οι σπουδές χωρίζονται σε ενότητες. Οι ενότητες αντιστοιχούν σε μονάδες μαθημάτων που καλύπτουν μέρος του τίτλου σπουδών. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με εξέταση και βαθμολόγηση της επίδοσης.

Οι επιδόσεις σε εργασίες και εξετάσεις αποδεικνύονται με τη βοήθεια ενός συστήματος απόκτησης μονάδων. Η βάση υπολογισμού των μονάδων (ΠΜ) είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ο αριθμός των μονάδων αντιστοιχεί στην ποσοτική υποχρεωτική απαίτηση έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι όροι του προγράμματος σπουδών και εξετάσεων. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των παρουσιάσεων τόσο στην προετοιμασία τους, όσο και στην εκτέλεσή τους. Οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε μονάδες επίδοσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας οδηγούν στην λήψη Διπλώματος.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 τουλάχιστον συνολικά ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος.

2. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει σε ξένη γλώσσα.

3. Η μέθοδος και οι τεχνικές διδασκαλίας των μαθημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος. Κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορεί να προσφέρεται από έναν διδάσκοντα ή από ομάδα διδασκόντων σε συνεργασία με άλλα μέλη του Τμήματος ή και εξωτερικούς συνεργάτες και να συνδυάζεται με άσκηση ή ερευνητική απασχόληση.

4. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις μαθησιακές εκδηλώσεις (εξετάσεις, επισκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική.