Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυχομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): 10

Τίτλος Ενότητας

Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυχομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

1. Περιγραφή της ενότητας-Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσματα

Η Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ αποτελει βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση, καταγραφή, κατανόηση και εφαρμογή άρτια σχεδιασµένων και οργανωµένων υπηρεσίων συµβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι η ειδίκευση σε ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας,  η ικανότητα σύνταξης, δημοσίευσης και αξιολόγησης μιας επιστημονικής εργασίας, η οργάνωση, υλοποίηση και παρουσίαση επιστημονικής έρευνας στους τομείς εφαρμογής του θεσμού ΣυΕΠ, καθώς και η ορθή αντίληψη κάθε θέματος σχετικού με την έρευνα σε οποιονδήποτε τομέα των κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών.

2. Περίγραμμα ενότητας

Έννοια, σκοπός, στάδια, χαρακτηριστικά, είδη της επιστημονικής έρευνας. Είδη ερευνών (βασική και εφαρμοσμένη, ιστορική, έρευνα δράσης, ανάλυση περιεχομένου, πειραματική έρευνα, έρευνα αγοράς). Σχεδιασμός και Δομή επιστημονικής έρευνας για το θεσμό ΣυΕΠ- Συγγραφή επιστημονικής εργασίας-Αξιολόγηση. Διατύπωση ερευνητικού προβλήματος : Κριτήρια επιλογής θέματος - Ποιοτική ή ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Ερευνητικά μέσα- Μέσα συλλογής δεδομένων- Δειγματοληψία. Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών μέσων. Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της έρευνας. Συλλογή, παρουσίαση και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων. Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Χρήση στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS), Μελέτη περιπτώσεων και ασκήσεις από το χώρο της ΣυΕπ και τις Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα. Μεθοδολογική πορεία στο σχεδιασμό ποιοτικής εμπειρικής έρευνας. Συνέντευξη -  είδη συνεντεύξεων. Χαρακτηριστικά του ερευνητή-συνεντευκτή. Μαρτυρίες ζωής-προφορικές ιστορίες