Οργανωτική Ψυχολογία-Επαγγελματική Αξιολόγηση-Λήψη απόφασης

ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): 10

Τίτλος Ενότητας

Οργανωτική Ψυχολογία-Επαγγελματική Αξιολόγηση-Λήψη απόφασης.

1. Περιγραφή της ενότητας-Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσματα

Η ενότητα αναλύει την εφαρμογή των αρχών, θεωριών και μεθόδων της ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο συνεισφέροντας στη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την επαγγελματικη αξιολογηση και τη λήψη απόφασης για το επάγγελμα και την προσωπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εργασιακή ψυχολογία, την οργάνωση των οργανισμών, την ψυχολογία του εργαζομένου, την ανθρώπινη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την κινητοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο, την επίλυση συγκρούσεων και την ηγεσία, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας.

2. Περίγραμμα ενότητας

Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Συμβολή της Οργανωτικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Διοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Συμβουλευτικός ρόλος προϊσταμένων –ηγεσία. Εργασιακές Σχέσεις –δυναμική της ομάδας στον εργασιακό χώρο -εργασιακό άγχος. Συστήματα προσέλκυσης - επιλογής προσωπικού  –συνέντευξη και άλλες τεχνικές. Ικανοποίηση εργαζομένων –ενδυνάμωση –κίνητρα. Ψυχολογικό συμβόλαιο. Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας. Παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Εργασιακό περιβάλλον – εργονομία. Επαγγελματική εξουθένωση – Burn out. Οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελεσματικότητα σε  εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού –Αξιολόγηση. Coaching και mentoring στον εργασιακό χώρο. Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση -Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Πληροφόρηση για τον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη απασχόλησης. Ανεργία –ψυχολογικές επιπτώσεις και συμβουλευτική.